Játék- és adatkezelési szabályzat

Az Inventor Nutrition „Fotózz és nyerj az Inventor Nutrition-nel a Wizz air Budapest Félmaratonon” nyereményjátéka

 

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE:

 

A „Fotózz és nyerj az Inventor Nutrition-nel a Wizz air Budapest Félmaratonon” nyereményjáték szervezője az Eurotrade Pharma kft. (Cím: 2948 Kisigmánd, külterület 068/6. hrsz. (a továbbiakban: „Szervező”).

 

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

 

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki a nyereményjáték időtartama alatt a 34. Wizz Air Budapest Félmaraton rendezvény területén található Inventor Nutrition standot meglátogatja, ott vagy a fotófallal a háttérben, vagy a helyszínen kapott „Legyőztem önmagam” feliratú matricáról fényképet készít szabadon választott felületen, amelyet feltölt az eseményt követő egy hétben (2019-09-15 24:00-ig) saját Instagram oldalára az #IamINventor hashtaggel, beköveti az Inventor Nutrition és a Bioheal instagram profilokat.

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

 

A nyereményjáték 2019. szeptember 8-15. között tart.

 

 1. NYEREMÉNYEK:

 

1 db 18.000 HUF értékű Inventor Nutrition® Turbó-futó ajándékcsomag, amely tartalmaz:

 • 1 db Inventor Nutrition Whey Protein 900 g fehérjekészítmény
 • 1 db Inventor Nutrition BCAA 8:1:1 420 g aminosavkészítmény
 • 1 db Inventor Protein Pancake 500 g csökkentett szénhidrát tartalmú palacsintapor
 • 1 db Inventor Nutrition nano shaker

 

2 db 10.000 HUF Bioheal® Fittfutó ajándékcsomag, amely tartalmaz:

 • 1 db Probiol 10 (30 db) probiotikum készítmény
 • 1 db D3-vitamin 3000 NE (70 db)
 • 1 db Acerolás C-vitamin 1100 mg + D3-vitamin 2200 NE (105 db)
 • 1 db Omega 3-6-9 (100 db)

 

 1. A JÁTÉK MENETE:

 

A játékkiírást az Inventor Nutrition web-, Instagram - és Facebook oldalán tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a saját nevére szóló, nyilvános Instagram felhasználói oldalán egy olyan képet tegyen közzé, amely megfelel a következő kritériumoknak:

 • Egy szelfi vagy egy páros fotó készítése az Inventor Nutrition® fotófal előtt a Wizz Air Budapest félmaraton helyszínén, amit fel kell tölteni a Játékosnak a saját nevére szóló, nyilvános Instagram oldalára.
 • A kép alatt szerepelnie kell a következő hashtagnek: #IamINventor
 • A játékosoknak be kell követni az Inventor Nutrition® és a Bioheal® instagram profilokat

A Játékban egy Játékos kizárólag egy képpel vehet részt. A nyereményjáték során a fentieknek megfelelő Instagram képet posztoló Játékosok közül fogjuk kisorsolni a három nyertes Instagram oldalát.

A nyereménysorsolásra 2019. szeptember 18-án 10.00 órakor kerül sor véletlenszám generátor segítségével, helyszíne a Lebonyolító székhelye. A sorsoláskor – sorrendben – 3 tartaléknyertes is kihúzásra kerül. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertes Játékosokat a Lebonyolító az Instagram oldalán értesíti és nevüket az Inventor Nutrition weboldalán, Facebook és Instagram oldalán közzéteszi.

A nyertes Játékosok a nyereményét a Játék szervezője a nyertesekkel leegyeztetett postai címre megküldi.

 

 1. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE:

 

A nyertes Játékosok a nyereményét a Játék szervezője a nyeretesekkel leegyeztetett postai címre megküldi. A Nyertesek sikeres értesítését követően a Szervező tájékoztatja őket nyeremény igénybevételének menetéről. A nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a Nyertesek által megadott adatok valós elérhetőségeket, a Nyertesek valódi adatait takarják.

 

Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékosok a 2019-09-30-i határidőig nem igazolják nyertességüket, illetve nem reagálnak a Szervező megkeresésére, a nyertes Játékosok elveszítik jogosultságukat a nyereményre és helyükbe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 15 nap. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

 

 1. ADÓZÁS:

 

A nyereményt terhelő közterheket a Szervező a kifizetéskor levonja, bevallja és befizeti. A nyerteseket a nyeremények után közteher-fizetési kötelezettség nem terheli.

 

 1. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK:

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, társaságok tulajdonosai, tagjai, illetve részvényesei, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a bérlőkkel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

 1. ADATVÉDELEM:

A Szervező és a Nyereményjáték támogatója a Játékos regisztráció során megadandó adatait kezeli. Amennyiben a nyereménnyel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy a Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli. Ezek az adatok a nyertes értesítését követően az általa beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a nyereményjáték során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel, valamint a Nyereményjáték Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezel.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása:

 • ajándék kézbesítésével kapcsolatban kapcsolatfelvétel
 • kapcsolatfelvétel, üzletszerzés, tájékoztatás a Szervező az érintett kiállító és a Nyereményjáték támogatója termékeiről, szolgáltatásairól

Az adatkezelés időtartama:

 • ajándék kézbesítésével kapcsolatban kapcsolatfelvétel céljából a sorsolást követő 90 nap,
 • kapcsolatfelvétel, üzletszerzés, tájékoztatás céljából a hozzájárulás visszavonásáig,
 • a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok
 • kezelésének céljából a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam.

Az adatkezelés időtartamának lejártát követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatok nem kerülnek továbbításra a Szervezőn, az érintet kiállítón és a Nyereményjáték Támogatóján kívül harmadik fél számára.

A nyeremény átadása nyilvános, a nyereményt megkapó nyertes nevét és a nyeremény átadásáról készült fénykép és/vagy videofelvételeket Szervező a inventorniutrition.com, a bioheal.hu oldalakon közzéteheti. A Játékos jelentkezésével előbbiekhez hozzájárul.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, így különösen megfelel az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény (Infótv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) rendelkezéseinek. A játékos bármikor jogosult adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, tiltakozhat az adatai kezelése ellen, jogában áll adatai helyesbítését, kezelésének – kötelező adatkezelés körét kivéve – törlését és zárolását, a jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni írásban a játékhoz kapcsolódó adatkezelési szabályzatban írt módon. A játékos az adatai kezeléséről, esetleges adatfeldolgozó személyéről további információkat az adatkezelési szabályzatban olvashat és írásbeli választ is kérhet. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni vagy bírósághoz fordulni.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja 30 napon belül.

A Játékos a törlés során csak összes adatának törlését kérheti, nincs lehetőség részleges törlésre. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A Játékos a Játék során kizárólag a Játékhoz kapcsolódóan tehet jognyilatkozatokat személyes adatai kezelésével kapcsolatosan. A visszavonó nyilatkozatot a Szervező öt munkanapon belül dolgozza fel.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

 

Szervező kizárja a felelősségét minden, a regisztráció során használt weboldal, informatikai

rendszer, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, az informatikai rendszert, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal, az informatikai rendszer, illetve az azt működtető szerver rajta kívülálló okból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt ezek bármelyike nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból

 

 1. INFORMÁCIÓK:

 

További részletes információk a Játékkal kapcsolatban a következő weboldalon érhetőek el:

www.inventornutrition.com

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt a játék során – a változást megelőzően legalább 10 nappal a Szerencsejáték Felügyelet számára az SZF02 sz. nyomtatványon benyújtott és a módosított Játékszabályzatot is tartalmazó bejelentés teljesítése mellett – egyoldalúan megváltoztassa, azzal, hogy a változtatás a Játékosok érdekeit nem sértheti.